POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE DLE §106/1999 Sb.:

Odpověď na dotaz_CODES CZ,s.r.o. Dotazník_Codes CZ,s.r.o. - zveřejněno dne 17.8.2017
Odpověď na dotaz_Kross,s.r.o. - zveřejněno dne 17.8.2017

 

1. Oficiální název: Obec Prosenická Lhota

2.  Důvod a způsob založení: Obec vznikla podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů jakožto územně samosprávná jednotka s plnou právní subjektivitou. Obec zajišťuje na svém katastrálním území veřejnou správu, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony.

3. Organizační struktura:

Obec Prosenická Lhota

Zastupitelstvo obce – je složeno ze 7 členů

podřízené orgány zastupitelstva: Kontrolní výbor zastupitelstva

                                                      Finanční výbor zastupitelstva

Starosta – zastupuje obec navenek, je volen z řad členů zastupitelstva jako neuvolněný funkcionář.

Místostarosta– zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti

4. Kontaktní spojení: 

Obecní úřad Prosenická Lhota
Prosenická Lhota 20 , 264 01 Sedlčany
Tel., fax: 318 876 227
Mobil: 724 181 366-7

5. Případné platby můžete poukázat: na bankovní účet KB: 10727211/0100 (Komerční banka,a.s.) nebo v hotovosti na pokladně obecního úřadu v provozních hodinách úřadu, tj. PO, ST: 16:30-18:30.

6. IČO: 00243116

7. DIČ: CZ00243116

8. Seznam hlavní dokumentů: Úřední deska, Obecní vyhlášky, Zápisy zastupitelstva

9. Žádosti o informace: žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají:

10. Příjem žádostí a dalších podání:   Žádosti a další podání lze učinit:

zasláním na adresu: Obecní úřad Prosenická Lhota

Prosenická Lhota čp. 20

264 01  Sedlčany

osobně v provozních hodinách OÚ, tj. PO, ST: 16:30-18:30

11. Opravné prostředky: opravné prostředky lze podávat písemně: zasláním na adresu úřadu - viz výše nebo osobně  v provozních hodinách úřadu - viz výše.

Pozn.: Opravné prostředky proti rozhodnutí vydaným obecním úřadem se podávají na Obecní úřad Prosenická Lhota ve lhůtách a způsobem stanovených zvláštními předpisy. Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání. Obvykle lze opravný prostředek podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, pokud není v rozhodnutí nebo právním předpisem stanoveno jinak.

12. Formuláře: Dostupné formuláře poskytneme v sídle obecního úřadu, resp. na www.prosenickalhota.cz

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací:

Portál veřejné správy: www.seznamovm.cz

Ministerstvo vnitra ČR: www.mvcr.cz

14. Nejdůležitější předpisy:  Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce jsou přístupny k nahlédnutí na obecním úřadu, resp. na www.prosenickalhota.cz

15. Sazebník úhrad za poskytování informací: není stanoven

16. Seznam zřizovaných organizací: Mateřská škola Prosenická Lhota

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. výroční zpráva za rok 2016

 

www.prosenickalhota.cz